Βασικές Αρχές αναγνωρίσεως Μεγάλων Στοών

Εγκριθείσαι υπό της Εθνικής Μεγάλης Στοάς την 26.09.1987

Κατωτέρω εκτίθενται αι βασικαί και θεμελιώδεις αρχαί, βάσει των οποίων η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εξετάζει την αναγνώρισιν ξένων Μεγάλων Στοών. Η Εθνική Μεγάλη Στοά επιθυμεί όπως αι αρχαί αύται καταστούν ευρέως γνωσταί, ιδίως δε εις τα μέλη των υπό την σκέπην της Στοών.

  1. Κανονικότης της καταγωγής, δηλαδή όπως εκάστη Μεγάλη Στοά έχη εγκαθιδρυθή νομίμως υπό δεόντως ανεγνωρισμένης Μεγάλης Στοάς ή υπό τριών τουλάχιστον κανονικώς εγκαθιδρυμένων Στοών.
  2. Ότι η πίστις προς τον ΜΑΤΣ και την αποκεκαλυμμένην θέλησιν Αυτού αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεσιν, δια να καταστή τις μέλος.
  3. Ότι πάντες οι μυούμενοι δίδουν την διαβεβαίωσίν των επί ή ενώπιον της ανοικτής Βίβλου του Ιερού Νόμου, δια του οποίου νοείται η άνωθεν αποκάλυψις και ο οποίος αποτελεί δεσμευτικόν της συνειδήσεως του εκάστοτε μυουμένου.
  4. Ότι τα μέλη της Μεγάλης Στοάς και των υπό την σκέπην αυτής Στοών αποτελούνται αποκλειστικώς εξ ανδρών και ότι η εκάστοτε Μεγάλη Στοά ουδεμίαν έχει Τεκτονικήν επικοινωνίαν οιασδήποτε φύσεως μεθ’ οιουδήποτε είδους μεικτών Στοών ή σωμάτων δεχομένων γυναίκας ως μέλη.
  5. Ότι η Μεγάλη Στοά έχει κυρίαρχον δικαιοδοσίαν επί των υπό τον έλεγχον αυτής Στοών, ότι δηλαδή θα είναι υπεύθυνος, ανεξάρτητος και αυτοκυβερνώμενος οργανισμός με μοναδική και αδιαφιλονίκητον εξουσίαν επί του Τάγματος ή επί των Συμβολικών Βαθμών (Μαθητής, Εταίρος και Διδάσκαλος Τέκτων) εντός της Δικαιοδοσίας της και ότι κατ’ ουδένα τρόπον υπάγεται ή διαμοιράζεται την εξουσίαν της ταύτην μεθ’ Υπάτου τινός Συμβουλίου ή άλλης Δυνάμεως, ισχυριζομένης ότι έχει έλεγχον επί των Βαθμών τούτων.
  6. Ότι τα τρία Μεγάλα Φώτα του Ελευθεροτεκτονισμού (ήτοι η Βίβλος του Ιερού Νόμου, ο Γνώμων και ο Διαβήτης) εκτίθενται πάντοτε, οσάκις εργάζεται η Μεγάλη Στοά ή αι υπό την σκέπην αυτής Στοαί, εκ τούτων δε το κύριον είναι η Βίβλος του Ιερού Νόμου.
  7. Ότι συζητήσεις περί θρησκείας ή πολιτικής εντός της Στοάς απαγορεύονται αυστηρώς.
  8. Ότι μετ’ αυστηρότητος τηρούνται τα Αρχαία Οριοθέσια, τα ήθη και τα έθιμα της Συντεχνίας.