ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 371/2021 Διατάγματος του Μεγάλου Διδασκάλου, Σεβτ. Αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα της πανδημίας με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της πανδημίας Covid-19 και την εισήγηση τυχόν μέτρων που απαιτούνται όπως τηρηθούν για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της και την ασφαλή επανέναρξη των εργασιών των Στοών.

Η Επιτροπή παρακολούθησης των εξελίξεων στον Τομέα της Πανδημίας αφού έλαβε υπόψη της:

α) Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς της COVID-19 ως εξειδικεύονται στην ΚΥΑ με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 4337/2021),

β) την υπ’ αριθ.πρωτ.Δ1/ΓΠ οικ.81816/18.12.2020 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV-2»,

γ) την από 1η Σεπτεμβρίου 2021 Απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που επικυρώθηκε από τη Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος την 18η Σεπτεμβρίου 2021,

δ) τις εισηγήσεις των μελών της ως προς τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και ενεργητικής – παθητικής ασφάλειας που θα πρέπει να ληφθούν για την ασφαλή επανέναρξη των εργασιών των Στοών,

ε) το από 01.09.2021 άρθρο του CDC (Centers for Disease Control and Prevention) με θέμα «Guidance for fully Vaccinated People»,

στ) το από 02.06.2021 άρθρο του CDC (Centers for Disease Control and Prevention) με θέμα «Ventilation in Buildings»,

ζ) το άρθρο του καθηγητή Constantinos Sioutas, ScD, Fred Champion Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Southern California,

εισηγήθηκε την τήρηση των κάτωθι αναφερομένων μέτρων την από 1η Οκτωβρίου 2021 εφαρμογή των οποίων, ενέκρινε ο Μέγας Διδάσκαλος:

  • είσοδος στο κτίριο των Στοών μόνο σε κατέχοντες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου εξαμήνου και μόνο για εργασίες (μέχρι νεωτέρας μετά τις εργασίες δεν θα ακολουθεί δείπνο),
  • υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών,
  • μέγιστος αριθμός δέκα (10) ατόμων,
  • τήρηση αποστάσεως 1,5 μέτρου,
  • υποχρεωτικός εξαερισμός 30 λεπτά πριν και 30 λεπτά μετά από κάθε συνεδρία κάθε εργαστηρίου,
  • σε τεκτονικά μέγαρα τα οποία στεγάζουν σημαντικό αριθμό Τεκτονικών Εργαστηρίων (Αθηνών, Πειραιώς) μέγιστο αριθμό δύο (2) συνεδριών την ημέρα, με εκκίνηση της πρώτης στις 18.00 μ.μ. και λήξη στις 20.00 μ.μ. και με εκκίνηση της δεύτερης στις 21.00 μ.μ. και λήξη στις 23.00 μ.μ.,
  • χρήση ειδικών φίλτρων καθαρισμού αέρα όπου αυτό είναι εφικτό,
  • προκρίνεται η χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης εις αντικατάσταση συνεδριών δια ζώσης για εργασίες διοικητικού χαρακτήρα και μόνο, στην περίπτωση που ο αριθμός των συνερχόμενων ατόμων ξεπερνά τα δέκα (10).

Την ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω μέτρων θα την έχουν οι Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι των Στοών ή οι ορισθέντες κατά τον Κανόνα 119 του ΒτΓΝκΚ, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη για τον έλεγχο του πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης με τη χρήση της εφαρμογής My Health App του ΕΟΔΥ.

Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από την Μεγάλη Γραμματεία και σχετική προσαρμογή των προγραμμάτων και των μέτρων, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις οδηγίες της Πολιτείας.