ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

Τελευταία αναπροσαρμογή 24/05/2018

Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος (ΕΜΣτΕ) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του Ιστοτόπου της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η ΕΜΣτΕ προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.
Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η ΕΜΣτΕ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :
1.1.  «Cookie» – σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της ΕΜΣτΕ στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του Ιστοτόπου.
1.2.  «Αποδέκτης» – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για δεδομένα τρίτων είτε όχι.
1.3.  «ΓΚΠΔ» – Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
1.4.  «Επεξεργασία» – Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.
1.5.  «ΕΜΣτΕ » – Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα, (Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 21034, Τ.Κ. 11401)
1.6.  «Χρήστης» –  ο χρήστης, που κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.
1.7.  «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.nglgreece.org, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.
1.8.  «Κατάρτιση Προφίλ» – οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις ή συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή κινήσεις του υποκειμένου των δεδομένων,
1.9.  «Προσωπικό δεδομένο» – οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε  διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες του Ιστοτόπου.
1.10. «Συγκατάθεση» – κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
1.11. «Χρήστης» –  ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την ΕΜΣτΕ, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του Ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
2.2. Η ΕΜΣτΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο.
2.3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.
3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σεβόμαστε απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της ΕΜΣτΕ. Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές :
3.1.  Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
3.2.  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
3.3.  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.
3.4.  Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με την δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
3.5.  Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
3.6.  Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
3.7.  Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.
3.8.  Σας ενημερώνουμε πως δεν υφίσταται υποχρέωσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών. Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
3.9.  Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
3.10. Σας ενημερώνουμε πως δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
3.11. Εν γένει τηρούμε στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
4. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς, εξαρτώνται από τα τις υπηρεσίες, που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Έτσι, κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (δ) την παροχή υπηρεσιών, παραχωρείτε στην ΕΜΣτΕ τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων.
4.2. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
• Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
• Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
• Είδος λειτουργικού συστήματος/εύρος οθόνης
4.3. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα :
* Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
4.4. Κατα την αποστολή μιας φόρμας Επικοινωνίας προς την ΕΜΣτΕ μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
* Όνομα
* Email.
* Τηλέφωνο
* Μήνυμα
4.5. Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
4.6. Η ΕΜΣτΕ δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα χρηστών του Ιστοτόπου. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
5. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΜΣτΕ για τους ακόλουθους σκοπούς :
• Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.
• Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.
• Βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας.
• Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).
5.2. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα στα πλαίσια μεταξύ μας συμβατικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΜΣτΕ για τους ακόλουθους σκοπούς:
* Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΜΣτΕ απέναντι στους Χρήστες του Ιστοτόπου μας.
* Επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστοτόπου μας.
* Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της ΕΜΣτΕ.
* Ενημέρωση και επέκταση του μητρώου της ΕΜΣτΕ.
* Υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
5.3. Η ΕΜΣτΕ μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.
6. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
6.1. Η ΕΜΣτΕ δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης των χρηστών του Ιστοτόπου για τους ακόλουθους σκοπούς:
* Για σκοπούς επικοινωνίας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.
* Για σκοπούς έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως Χρήστη.
6.2. Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με ηλεκτρονική δήλωση κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η συγκατάθεσή σας δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική σας υποχρέωση ή απαίτηση της ΕΜΣτΕ.
6.3. Στα πλαίσια αυτά, με την επιγραμμική από μέρους σας συμπλήρωση του σχετικού πεδίου μας δηλώνετε ρητώς ότι επιθυμείτε και ότι παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τους παραπάνω σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής. Παρέχετε την παραπάνω συγκατάθεσή σας με τους ακόλουθους τρόπους :
* Κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).
* Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
6.4. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται ομοίως με την παροχή της.
7. ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7.1. Η ΕΜΣτΕ δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.
7.2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η ΕΜΣτΕ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένα στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της:
* Προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρούμε συμβατική σχέση, με σκοπό την φιλοξενία αυτών στον Ιστότοπο.
* Προσωπικά σας δεδομένα στην επιχείρηση, που μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη του Ιστοτόπου.
* Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων.
7.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
7.4. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η ΕΜΣτΕ ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.
8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.1. Η ΕΜΣτΕ, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
8.2. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την ΕΜΣτΕ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
8.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΜΣτΕ, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.
9.2. Η ΕΜΣτΕ μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
* Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
* Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
* Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της ΕΜΣτΕ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
* Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
9.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΜΣτΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10.1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
* Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
* Να ζητήσετε την διόρθωση τυχόν ανακριβών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
* Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
* Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
* Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
* Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
* Να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της ΕΜΣτΕ.
10.2. Η ΕΜΣτΕ θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.
10.3. Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η ΕΜΣτΕ διατηρεί το δικαίωμα, είτε : (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.
10.4. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
10.5. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
10.6. Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
11.1. Με την χρήση του Ιστοτόπου καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την ΕΜΣτΕ. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την ΕΜΣτΕ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.
11.2. Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η ΕΜΣτΕ έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.
11.3. Αναγνωρίζετε ότι η ΕΜΣτΕ δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή η ΕΜΣτΕ θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία.
11.4. Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην ΕΜΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η ΕΜΣτΕ δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συγκατάθεση του ασκούντος την γονική σας μέριμνα.
12. COOKIES
12.1. Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με cookies (σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της ΕΜΣτΕ στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του Ιστοτόπου).
13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
13.1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της ΕΜΣτΕ και χρηστών του Ιστοτόπου σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.
13.2. Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.
14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14.1. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΜΣτΕ στα ακόλουθα στοιχεία :
* Τ.Θ. 21034
* ΤΚ 11401, Αθήνα
* email: [grand.secretary@nglgreece.org]

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μελών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μελών

Ισχύει από 01.03.2024

1.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος (εφεξής «Εθνική Μεγάλη Στοά», «εμείς», «εμάς» «μας») δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019 και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει. Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς, ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

2.       ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται ως:

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

3.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.
 2. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο.
 • Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.
 1. Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.
 2. Διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.

4.       ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Άμεσα από εσάς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα άμεσα από εσάς όταν υποβάλετε αίτημα εισδοχής-υιοθεσίας-επαναφοράς, όταν αιτείστε πληροφορίες ή επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 • Από υφιστάμενα Μέλη: Συλλέγουμε δεδομένα από τα υφιστάμενα μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς τα οποία εσείς οι ίδιοι αναγράφετε ως προτείνοντες και υποστηρικτές της αίτησης εισδοχής-υιοθεσίας-επαναφοράς.
 • Εάν είστε μέλος, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τη Μητρική σας Στοά, ή/και από άλλα Τεκτονικά Τάγματα ή / και δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των αναγγελιών εισδοχής, διέλευσης, έγερσης ή/και εγκατάστασης αρχών, των ετήσιων ή άλλων αναφορών, ή πληροφοριών σε περίπτωση πειθαρχικού θέματος.
 • Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας: Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της Εθνικής Μεγάλη Στοάς, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (βλ. Πολιτική Cookies).
 • Από τρίτα μέρη: όταν συνδέεστε και επικοινωνείτε με τους λογαριασμούς της Εθνικής Μεγάλης Στοάς στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, Twitter – X2 η υπηρεσία τρίτου μέρους μπορεί να μας στείλει πληροφορίες, όπως τις πληροφορίες του προφίλ σας από αυτή την υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ελέγχονται από έκαστο μέσο ή από εσάς, μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας σε αυτό.

5.       ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατά την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, ποικίλουν αναλόγως του σκοπού συλλογής και περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Προσωπικά Δεδομένα,  όπως όνομα, ημερομηνία  γέννησης,  επάγγελμα,  εθνικότητα, επίπεδο σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, οικογενειακή κατάσταση.
 2. Δεδομένα οικογένειας αιτούντος όπως όνομα επώνυμο συζύγου, επάγγελμα, εργοδότης, στοιχεία τέκνων.
 3. Δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου.
 4. Οικονομικά δεδομένα, όπως δεδομένα πληρωμών και γενικά οιωνδήποτε οικονομικών συναλλαγών.
 5. Δεδομένα μελών, όπως πληροφορίες αίτησης, διάρκεια συνδρομής, ιστορικό μέλους, δημογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικές με άλλες Στοές στις οποίες ανήκετε, αξιώματα στα οποία έχετε διατελέσει, εάν έχετε υποστηρίξει την αίτηση άλλου υποψήφιου μέλους, πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές διαδικασίες και γενικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους.
 6. Δεδομένα  επικοινωνιών, όπως στοιχεία τα οποία τυχόν εισάγετε στο κείμενο του μηνύματος που μας αποστέλλετε είτε μέσω email είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τις θρησκευτικές ή/και φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις. Η Εθνική Μεγάλη Στοά δεν συλλέγει δεδομένα υγείας παρά μόνο στον βαθμό που εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς αποκαλύπτετε δεδομένα της κατηγορίας αυτής, τα οποία δεν θα επεξεργαστούμε παρά μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τον σκοπό τον οποίο τα αποκαλύψατε.

6.       ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

 1. η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου «Κλειδόλιθος» της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.
 2. η αξιολόγηση της αίτησής σας εισδοχής-υιοθεσίας-επαναφοράς.
 3. η υποστήριξη προώθηση και ομαλή λειτουργία της σχέσης της Εθνικής Μεγάλης Στοάς με εσάς ως μέλη, η ενημέρωση σας για τις διαθέσιμες και παρεχόμενες υπηρεσίες και η γενική διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πειθαρχικών διαδικασιών.
 4. η διατήρηση ιδίων ιστορικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την τρέχουσα και ιστορική ιδιότητα εκάστου μέλους της Εθνικής Μεγάλης Στοάς
 5. η κάθε είδους επικοινωνία για θέματα σχετικά με την ιδιότητά του υποκειμένου ως μέλους συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξής σε Τεκτονικούς βαθμούς, Τεκτονικά αξιώματα, Τεκτονικές διακρίσεις και η συμμετοχή σε Επιτροπές ή Συμβούλιά της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.
 6. η καταγραφή των κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών με την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.
 7. η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, και τις υπηρεσίες μας.
 8. η επικοινωνία με εσάς και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης του εκάστοτε αιτήματος/ερωτήματος.
 9. η υποστήριξη, προώθηση καιπροβολή της Εθνικής Μεγάλης Στοάς, και των δραστηριοτήτων της.
 10. η προστασία και ασφάλεια των συναλλαγών (για να μπορούμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες και να διεξάγουμε έρευνες ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου).
 11. η παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μας και την επιβολή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και άλλων πολιτικών.
 12. η συμμόρφωση της Εθνικής Μεγάλη Στοάς με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις.

7.       ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εξής:

 1. η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του φυσικού προσώπου και της Εθνικής Μεγάλη Στοάς, και την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά η εγγραφή μέλους, συμμετοχή στις δραστηριότητες και υπηρεσίες της Εθνικής Μεγάλης Στοάς).
 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Εθνική Μεγάλη Στοά, όπως ενδεικτικά για σκοπούς προβολής της εικόνας της Εθνικής Μεγάλη Στοάς και προώθησης των καταστατικών της σκοπών, διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η Εθνική Μεγάλη Στοά θα σταθμίζει πάντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς  ή με εκείνα του τρίτου μέρους. Επίσης, θεωρούμε ότι στα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της Ιστοσελίδας μας, και των υπηρεσιών μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τις υπηρεσίες μας
 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εθνική Μεγάλη Στοά (όπως ενδεικτικά η φορολογική νομοθεσία)
 4. η συγκατάθεσή σας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς όπου απαιτείται συγκατάθεση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι εσείς ως υποψήφιο μέλος/υφιστάμενο μέλος δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε ενημερώσει και λάβει την συγκατάθεση των οικείων σας για την παροχή των δεδομένων τους στην Εθνική Μεγάλη Στοά.

Ειδικά όσον αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9.2(δ) δηλαδή η  επεξεργασία διενεργείται, «στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο» και αφορά αποκλειστικά «τα μέλη ή τα πρώην μέλη του Σωματείου ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του». Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται εκτός της Εθνικής Μεγάλης Στοάς χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. Επίσης, στο βαθμό που το μέλος/υποψήφιο μέλος κοινοποιεί οικειοθελώς δεδομένα ειδικών κατηγοριών η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 9.2 (ε) (δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων).

8.       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι εργαζόμενοι ή λοιπά μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους,
 2. δημόσιες αρχές, όπως ενδεικτικά φορολογικές αρχές, δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, αστυνομικές αρχές, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εθνικής Μεγάλης Στοάς,
 3. στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενους με την Εθνική Μεγάλη Στοά παρόχους, όπως εταιρείες παροχής νομικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, νεφοϋπολογιστικής (cloud) ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών και υπηρεσιών της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψήφιου μέλους/ υφιστάμενου μέλους/ενδιαφερόμενου, οι εργαζόμενοι, μέλη και οι προστηθέντες της Εθνικής Μεγάλης Στοάς συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H Εθνική Μεγάλη Στοά απαιτεί από τους εργαζομένους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των μελών/υποψηφίων μελών/ενδιαφερομένων που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

9.       ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο. Αν τυχόν παραστεί ανάγκη διαβίβασης σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) η Εθνική Μεγάλη Στοά θα διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται όλες οι εγγυήσεις που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία όπως ότι η χώρα που διαβιβάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα έχει λάβει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ότι έχουν εφαρμογή οι μηχανισμοί των άρθρων 45 ή 46 του ΓΚΠΔ, όπως ενδεικτικά να έχουν συναφθεί οι κατάλληλες κάθε φορά τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/914 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και έχει εκπονηθεί η πρέπουσα Τransfer Ιmpact Αssessment (TIA), ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε διαβίβασης.

10.       ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από εμάς για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.

Στην περίπτωση που υποβάλλετε αίτημα  το οποίο δεν γίνει αποδεκτό, θα διατηρούμε τα δεδομένα της του αιτήματος για ένα (1) έτος.

Στην περίπτωση που έχετε την ιδιότητα μέλους, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε την ιδιότητα μέλους και για 20έτη μετά την απώλεια αυτής για οποιονδήποτε λόγο.

Στη περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Επίσης θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα:

 • στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη φορολογική νομοθεσία)
 • προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία)
 • για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων, της προσωπικής ασφάλειας μελών μας και του κοινού εν γένει..

Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Εθνική Μεγάλη Στοά καθώς και την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, την σύννομη λήψη συγκατάθεσης ( σε όποιες περιπτώσεις τυχόν απαιτείται), δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος/υποψήφιο μέλος/ ενδιαφερόμενο προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Εθνική Μεγάλη Στοά και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Σας ενημερώνουμε ότι  η Εθνική Μεγάλη Στοά διατηρεί το δικαίωμα να ανωνυμοποιήσει  τα προσωπικά σας δεδομένα (έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να σας ταυτοποιήσουν) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε η Εθνική Μεγάλη Στοά θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς περαιτέρω ενημέρωση προς εσάς.

11.       ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εθνική Μεγάλη Στοά εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, μέτρα ασφάλειας δικτύου, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.

Ομοίως, η Εθνική Μεγάλη Στοά, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν παράνομη επεξεργασία τους, όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. 

12.       ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ ( άρθρα 12-22 ) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον έχετε εσείς ίδιοι παρέχετε τα δεδομένα και η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση η στην εκτέλεση σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. .
 • Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: Grand.Secretary@nglgreece.gr ή ταχυδρομικώς στην Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος στην διεύθυνση Ερεσσού 38Α, Αθήνα 106 81. Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων,  λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Tα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, και εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνοντας την καταγγελία στην Αρχή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας στο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi (Κηφισίας 1- 3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600).

13.       ΑΝΗΛΙΚΟΙ  

Η Εθνική Μεγάλη Στοά δεν συλλέγει δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένα υποκείμενο  κάτω των 18 ετών έχει υποβάλει Προσωπικά Δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα.

14.       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

Διεύθυνση: Ερεσσού 38Α, Αθήνα 106 81

Τηλέφωνο: 210 3834842

Email:  Grand.Secretary@nglgreece.gr

15.       ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Η Εθνική Μεγάλη Στοά μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.