Την 17η Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
 
Κατά τη Μεγάλη Συνέλευση έλαβε χώρα η εκλογή νέου Μεγάλου Διδασκάλου για την τεκτονική περίοδο 2018-2020, Μεγάλου Θησαυροφύλακα, για την τεκτονική περίοδο 2018-2019, καθώς και Μελών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και της Πειθαρχικής Επιτροπής εκ των Στοών Κέντρου για την περίοδο 2018-2021.
 
Η Εγκατάστασις του εκλεγέντος Μεγάλου Διδασκάλου, Πσεβ. Αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη, θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2018.