Την 15η Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιασκέψεως η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Ο Μέγας Διδάσκαλος Σεβτ. Αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, ο οποίος είχε επανεκλεγεί κατά τη Μεγάλη Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2021, επανεγκατεστάθη κανονικώς για την περίοδο 2021-2024.

Ακολούθως ο Μέγας Διδάσκαλος διόρισε και ενέδυσε τους Μεγάλους Αξιωματικούς της περιόδου 2021-2022, ενώ απένειμε την «Τάξιν του Μεγάλου Διδασκάλου δι’ υπηρεσίας εις την Τεκτονικήν» καθώς και τιμητικές διακρίσεις πρώην Μεγάλου Αξιωματικού σε Αδελφούς.