Την 27η Μαΐου 2017 ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, συνοδευόμενος υπό του Αναπληρωτού Μεγάλου Διδασκάλου, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.