Την 27η Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιασκέψεως Έκτακτη Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της εκτάκτου Μεγάλης Συνελεύσεως ο Μέγας Διδάσκαλος διόρισε και ενέδυσε ως Αναπληρωτή Μέγα Διδάσκαλο τον Πσεβ. Αδ. Αθανάσιο Λεμπέση.