Απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, η οποία ανακοινώθηκε στη Μεγάλη Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2018:
Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είναι κυρίαρχον και ανεξάρτητον Σώμα, ασκούν την Ελευθέραν Τεκτονικήν μόνον εις τους τρεις Βαθμούς και μόνον εντός των ορίων των οριζομένων εις το Σύνταγμα αυτής ως «γνήσιος Αρχαίος Τεκτονισμός» (Σκοποί και Αμοιβαίαι Σχέσεις της Συντεχνίας, ως ενεκρίθησαν υπό της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στις 26.09.1987, εδάφιο 9).
Η Μεγάλη Στοά έχει κυρίαρχον δικαιοδοσίαν επί των υπό τον έλεγχον αυτής Στοών, ότι δηλαδή θα είναι υπεύθυνος, ανεξάρτητος και αυτοκυβερνώμενος οργανισμός με μοναδική και αδιαφιλονίκητον εξουσίαν επί του Τάγματος ή επί των Συμβολικών Βαθμών (Μαθητής, Εταίρος και Διδάσκαλος Τέκτων) εντός της Δικαιοδοσίας της και ότι κατ’ ουδένα τρόπον υπάγεται ή διαμοιράζεται την εξουσίαν της ταύτην μεθ’ Υπάτου τινός Συμβουλίου ή άλλης Δυνάμεως, ισχυριζομένης ότι έχει έλεγχον επί των Βαθμών τούτων (Βασικές Αρχές για την αναγνώριση των μεγάλων Στοών, ως ενεκρίθησαν υπό της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στις 26.09.1987, εδάφιο 5).
Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ουδέποτε επιδίωξε να εμπλακεί στο εσωτερικό των πέραν της Συντεχνίας Τεκτονικών Σωμάτων με τα οποία διατηρεί σχέσεις φιλίας. Ιδιαιτέρως δε, ουδέποτε ενεπλάκη σε διοικητικά ή άλλα ζητήματα των Υπάτων Συμβουλίων του 33ου και τελευταίου Βαθμού για την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, πολλώ δε μάλλον στις δικαστικές και άλλες διαμάχες περί κανονικότητος των.
Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αποφασίζει την μη ύπαρξη σχέσεων φιλίας με οποιοδήποτε Ύπατο Συμβούλιο λειτουργεί σήμερα στην Ελλάδα.
Διευκρινίζεται ότι τα μέλη των Στοών, οι οποίες εργάζονται υπό τη σκέπη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, μετέχουν πλέον σε συνεδριάσεις Εργαστηρίων οποιουδήποτε Υπάτου Συμβουλίου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με δική τους ευθύνη.